Bryzeidaa

38 tekstów – auto­rem jest Bry­zeidaa.

Po­kora jest matką praw­dy, sios­trą od­wa­gi i przy­jaciółką rozsądku.
Gdy słabości rzucą Cię na ko­lana, ona pier­wsza po­da Ci dłoń... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 lipca 2015, 01:21

Bóg i Koleś

Idzie Ko­leś drogą jasną
nag­le... co to ? lam­py gasną
Co się dzieje ? Iść nie mogę !
Cze­mu ktoś mi zab­rał drogę ?!
Jes­tem śle­py ? Boże srogi
cze­mu ja nie widzę dro­gi ?
Bóg mu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 lipca 2015, 06:07

I NAS ZABIJĄ...

Ma­musiu kocha­na ...
po­pat­rz na to słońce
po­pat­rz na te ciała
w słońcu konające...

Ma­musiu mo­ja powiedz
dlacze­go tak już jest ?
dlacze­go Ten tam w niebie
tak niew­rażli­wy jest ?

Czym im zawiniliśmy?
gdzie sios­tra ?
Gdzie mój ta­ta ?
dlaczego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 18 lipca 2015, 02:15

Gdy od­najduję wspomnienia
- znów sta­je się dzieckiem
roz­ba­wionym, fry­wol­nym szcze­niakiem gryzącym gu­mową kość.
Gdy za­mykam oczy
- mo­je dłonie stają się młodsze
a zakręty jak­by łatwiejsze... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 lipca 2015, 12:33

Jes­teśmy jak ogień i wo­da... Ty wszys­tko uk­ry­wasz pod swoją po­wie­rzchnią i choćbyś wzburzo­ny był- twarz ka­mienną zacho­wujesz stwarzając po­zory spo­koju... ja jak ogień roz­grze­wam się ze złości do czer­wo­ności, może i palę , może i niszczę... ale to z po­piołów praw­da się odradza... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 12 listopada 2011, 18:43

Sa­mot­ność bez Nadziei smutną jest kochanką... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 5 listopada 2011, 03:12

Nie po­wielaj sche­matów, zwłaszcza tych które potępiasz... Wy­tyczaj no­we szla­ki... Bądź twórcą swo­jej włas­nej rzeczy­wis­tości... Niech się spełni... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 3 listopada 2011, 21:37

Po­magać też trze­ba umieć...
Nie by­le jak - aby tylko... 

myśl
zebrała 49 fiszek • 20 lipca 2011, 13:40

Nie wszys­tko czys­te co przejrzyste... 

myśl
zebrała 47 fiszek • 17 lipca 2011, 04:19

Kochać, gdy wokół nienawidzą
- to jak przeżyć gdy in­ni polegli... 

myśl
zebrała 57 fiszek • 17 czerwca 2011, 02:21

Bryzeidaa

Czas już na mnie, deszcz tylko zostanie... Ja odejdę, brzoza liście zgubi a z deszczu zaś powstanie ślad jeden wyryty na tej właśnie ziemi... Skrawek duszy mojej i myśl jedna - pisana rękami mojemi... Lisa Amonte

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bryzeidaa

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

13 czerwca 2017, 22:37Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Bóg i Ko­leś

20 lipca 2015, 11:02Bryzeidaa sko­men­to­wał tek­st Pokora jest matką praw­dy, [...]

20 lipca 2015, 09:55niskober sko­men­to­wał tek­st Pokora jest matką praw­dy, [...]

20 lipca 2015, 09:43Gaia sko­men­to­wał tek­st Pokora jest matką praw­dy, [...]

20 lipca 2015, 01:21Bryzeidaa do­dał no­wy tek­st Pokora jest matką praw­dy, [...]

20 lipca 2015, 01:10Bryzeidaa sko­men­to­wał tek­st miło jest spot­kać człowieka który [...]

20 lipca 2015, 01:09Bryzeidaa sko­men­to­wał tek­st grube ni­ci, zaw­sze szyją [...]

19 lipca 2015, 23:05Bryzeidaa sko­men­to­wał tek­st I NAS ZA­BIJĄ...  

19 lipca 2015, 15:23silvershadow sko­men­to­wał tek­st I NAS ZA­BIJĄ...  

19 lipca 2015, 12:15Bryzeidaa sko­men­to­wał tek­st Bóg i Ko­leś